144825 | 19.11.1998 BBHR inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-01-29

De richtlijn 9/676/EEG van 12.12.1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt in de Brusselse wetgeving omgezet vermits de Commissie weigerde aan te nemen dat deze richtlijn ontoepasbaar zou zijn gezien het uitzonderlijk laag aantal landbouwbedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit besluit strekt ertoe:

  • - de verontreiniging van het zoet en grondwater die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen;
  • - verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen.

De in bijlage I bij dit besluit opgenomen Code van goede landbouwpraktijken heeft betrekking op de bescherming van al het grond- en oppervlaktewater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
Bijlage II heeft betrekking op de maatregelen die in de actieprogramma's worden opgenomen, bijlage III op de tabel ter aanduiding van de analysefrequentie van nitraten, nitrieten en ammoniumstikstof op de plaatsen van monsterneming die met toepassing van art. 7, 2° tot het controlenet behoren en bijlage IV op de informatie die moet worden opgenomen in de in art. 8 bedoelde verslagen.