144387 | 19.12.1998 BVR tot uitvoering van het Dec. 14.07.1998 betr. de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1999-01-22

De privaatrechtelijke personen moeten bij hun keuze voor de Belgische frank of de euro krachtens art. 5, 8 en 9 van het decreet minstens de werkwijze in acht nemen bepaald in dit besluit.
Ongeacht de munt die de privaatrechtelijke personen hebben gekozen krachtens art. 5, 8 en 9 van het decreet, worden de interne berekeningen van de administratie uitgevoerd in Belgische frank, met administratie wordt bedoeld: het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest met een zuiver administratieve functie en activiteit, ongeacht hun juridisch statuut.
De lijst van de subsidies, toelagen of voordelen waarvoor krachtens art. 9 van het decreet de keuzemogelijkheid voor Belgische frank of euro geldt, is opgenomen als bijlage I bij dit besluit.
Behoudend andersluidende bepaling worden de bijlagen die bij het formulier zijn gevoegd, inzonderheid de bijlagen van derden, zoals facturen, betaalbewijzen of attesten, niet onderworpen aan enige regel van samenhang inzake de muntkeuze ten overstaan van het eigenlijke formulier, of omgekeerd.
Met toepassing van art. 10, par. 1, van het decreet, worden de prijzen of tarieven die de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen afficheren, eerst vermeld in Belgische frank en daarna, tussen haakjes in euro.
De inhoudelijk bevoegde Vlaamse ministers worden gemachtigd om bij ministerieel besluit de formulieren, die zijn vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering, aan de invoering van de euro aan te passen. Het betreft hetzij de fiscale en parafiscale aangiften, hetzij de aanvragen voor het verkrijgen van subsidies, toelagen of andere voordelen.
Tot slot worden nog enkele wijzigingen aangebracht in het:

  • - BVR betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld;
  • - BVR 18.11.1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen;
  • - BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • - BVR 22.09.1993 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen;
  • - BVR 06.07.1994 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.
Het standaardformulier voor een bodemattest, zoals bedoeld in art. 27 van het BVR 05.03.1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en gevoegd als bijlage 2 bij voornoemd besluit, wordt vervangen door het formulier waarvan het model is vastgesteld in bijlage II gevoegd bij dit besluit.
Dit besluit bepaalt ook nog de inwerkingtredingsdatum van het decreet 14.07.1998 betreffende de euro.

 

 link