141529 | 10.07.1998 V. nr. 384 (Vl. P.): Baggerslibstorten in landschappelijk waardevol gebied - Beleid
DEVOLDER Jacques
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 23.10.1998,1998-99, (2), 409-410

Monostortplaatsen voor baggerspecie afkomstig uit de oppervlaktewateren behorende tot het openbaar hydrografische net, zijn ingedeeld volgens rubriek 2.3.7 van de indelingslijst van titel I van Vlarem en zijn steeds een klasse 1-inrichting. Een milieuvergunning dient te worden aangevraagd bij de bestendige deputatie.
Voor een dergelijke inrichting zijn de volgende voorwaarden van titel II van Vlarem van toepassing: 'Afdeling 5.2.5 Monostortplaatsen voor baggerspecie afkomstig uit de oppervlaktewateren behorende tot het openbaar hydrografisch net'. Daarnaast kunnen in het vergunningsbesluit nog voorwaarden worden opgelegd.
Gelet op de noodzaak bepaalde waterwegen en -lopen te baggeren en gelet op de noodzaak van een depositie van de baggerspecie op een milieukundig verantwoorde manier, is het evident dat dit baggerslib ergens in het Vlaamse gewest op daartoe bestemde en uitgeruste plaatsen op een oordeelkundige wijze moet worden geborgen.