141371 | Codex politieverordeningen van de stad Mechelen
Stad Mechelen

Deze politieverordening bevat bepalingen in verband met:

 • - de privatieve ingebruikneming van de openbare weg;
 • - de uitvoering van werken op of onder de openbare weg;
 • - onveilige gebouwen langs de openbare weg;
 • - voorwerpen geplaatst op of gehecht aan delen van gebouwen gelegen langs de openbare weg;
 • - beplantingen, gewassen, afsluitingen en voorwerpen langs de openbare weg;
 • - het uitkloppen van een stuk linnen, stof, tapijt, borstel enz. boven de openbare weg;
 • - de deksels van openingen in de openbare weg;
 • - het gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen;
 • - het nemen van maatregelen bij sneeuw en ijzel;
 • - de nummering van huizen en gebouwen;
 • - erfdienstbaarheden van algemeen nut;
 • - de bewaking van voertuigen op de openbare weg of op openbare plaatsen;
 • - openbare reinheid en gezondheid;
 • - de reinheid van de openbare weg;
 • - het opstapelen, verspreiden, lozen of vervoeren van gevaarlijke voorwerpen of stoffen;
 • - het parkeren van voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren of hebben vervoerd;
 • - het ophalen van vuilnis en van afgedankte voorwerpen en stoffen;
 • - bouwvallige en ongezonde woningen;
 • - het gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen;
 • - maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in inrichtingen toegangkelijk voor het publiek;
 • - manifestaties en bijeenkomsten in open lucht;
 • - openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen;
 • - openbare vermakelijkheden;
 • - vermommingen;
 • - openbare drankgelegenheden;
 • - geluidshinder;
 • - vuurwerk, feest- en kanongeschut;
 • - kermisexploitanten en woonwagenbewoners;
 • - inzamelingen, tekoopaanbiedingen of verkopen zonder handelsinzicht op de openbare weg en openbare plaatsen;
 • - spelen op de openbare weg of in openbare plaatsen in open lucht;
 • - rondtrekkende muzikanten;
 • - ambulante activiteiten;
 • - kosteloze uitdeling van producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften;
 • - markten;
 • - aanplakbiljetten en publiciteit of propaganda door middel van voertuigen, draagbare borden en doeken;
 • - honden en dieren in het algemeen;
 • - veiligheid en hygiĆ«ne in studentenkamers en gelijkgestelde inrichtingen;
 • - afvoersloten die niet vallen onder de wet en de provinciale reglementen betreffende de onbevaarbare waterlopen;
 • - openbare parken, wandelplaatsen, speelpleinen, sportterreinen en beplantingen;
 • - begraafplaatsen, graven en lijkenvervoer;