140672 | v.z.w. CM.-K. / n.v. A. en n.v. I.
Antwerpen, 9 maart 1998, 1e K.

A.J.T., november 1998, V.5, (12), 326-328

In de oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 wordt het begrip 'afvalwater' niet gedefinieerd. De wet legt het accent meer op het begrip 'lozen' dan op het begrip 'verontreiniging'.
Hij die verontreinigde stoffen deponeert in een private beek of rivier wiens loop in de wateren van een openbaar hydrografisch net uitkomt, maakt zich schuldig aan een inbreuk op art. 2 van de oppervlaktewaterenwet.
De stoffen die als giftig afval kunnen worden beschouwd, staan limitatief opgesomd in art. 2 van het KB 09.02.1976.
Het laboratoriumafval van universiteiten en afval van andere onderzoekslaboratoria worden beschouwd als giftig afval, in toepassing van art. 2 van het KB 09.02.1976.

nvdr: Voor het Vlaamse Gewest: Het KB 09.02.1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval wordt op 01.06.2012 opgeheven door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [ Materialendecreet ] (zie doc. nr. 260990).

 link