135131 | 23.06.1998 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-07-25

Alle belanghebbende partijen in het gebied hebben zich unaniem akkoord verklaard met de voorgestelde nieuwe afbakening van het vogelrichtlijngebied nr. 3.4 'Durme en de middenloop van de Schelde' en nr. 3.5 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

nvdr: Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand werd opgeheven door richtlijn 2009/147/EG van 30.11.2009 het behoud van de vogelstand (zie doc. nr. 244208).