132705 | n.v. Textielveredelingsindustrie Swinkels / Vlaamse Gewest
R.v.St., 27 november 1997, 7e K., nr. 69859, kort geding

T.Milieurecht, mei-juni 1998, V.7, (2), 123-124; T.Gem., 1998, V.11, (2), 169-173

Naar luid van art. 20 van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning kan de vergunningverlenende overheid bij het verlenen van een vergunning bijzondere exploitatievoorwaarden opleggen met het oog op de bescherming van mens en milieu. In casu werden normen opgelegd die strenger zijn dan de door de Vlaamse regering voor de bewuste sector uitgevaardigde milieuvoorwaarden en werden bijzondere exploitatievoorwaarden opgelegd.
Het is evenwel vruchteloos zoeken naar de motivering hiervoor in de bestreden beslissing omtrent de lozingsvoorwaarden.
In casu is voldaan aan de voorwaarde van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel (sluiting bedrijf) die vervuld moet zijn wil een vordering tot schorsing worden toegewezen.