131226 | Publiciteitsstelsels betreffende publiekrechtelijke en fiscale beperkingen van het onroerend eigendomsrecht : een poging tot inventarisering
CASMAN Hélène

R.W., 18-25.04.1998, V.61, (33-34), 1137-1151

In dit overzicht gaat de auteur na welke publiciteit wordt gegeven aan publiekrechtelijke en fiscale beperkingen van het onroerend eigendomsrecht.
Meer in het bijzonder gaat hij in op de traditionele publiciteitsstelsels (kadaster, hypotheek), publiekrechtelijke beperkingen wegens de toestand of de ligging, doch waaromtrent geen informatieplicht ten behoeve van de verkrijger bestaat (leegstand van bedrijfsruimten en gebouwen, onteigening, opeising, ruilverkaveling, polders en wateringen, waterwinning, landschappen en natuurbehoud) en beperkingen waaromtrent een informatieplicht ten behoeve van de verkrijger bestaat (bossen, bodemtoestand, ruimtelijke ordening, monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, erfgoed).
Tot slot bespreekt hij nog een aantal voorafgaande maatregelen (verkavelingsvergunning, bodemonderzoek en -sanering) en het recht van voorkoop (inzake ruilverkaveling, huisvesting en natuurbehoud).