12966 | 10.02.1945 ARGC art. 42 Tenuitvoering van de gemeentebegroting: gemeenteontvangsten; belastingen
Volledige tekst

Art. 42.- De kohieren der directe, door de ontvanger der gemeente te innen aandeelbelastingen worden door het college van Burgemeester en Schepenen vastgesteld. Blijft het college in gebreke dit te doen binnen twee maanden na de notificatie van de goedkeuring der belastingen, dan worden de kohieren ambtshalve, overeenkomstig de bij artikel 88 der gemeentewet voorziene wijze, opgemaakt. De kohieren der omslagbelastingen, de kohieren omtrent de wegenonderhouds- en wegverbeteringsplichten, de kohieren der bijzondere belastingen wegens buitengewone wegbeschadiging, de kohieren der bijzondere belastingen voor het reinigen, het onderhouden en het verbeteren der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen, worden door de gemeenteraad vastgesteld. De kohieren der belastingen tot dekking van de uitgaven wegens door de deputatie ambtshalve opgelegde onderhouds- of verbeteringswerken aan buurtwegen, worden echter door evengenoemd provinciaal college vastgesteld.

nvdr: dit besluit wordt opgeheven:

  • ten aanzien van de gemeenten door art. 92bis NGC (zie doc. nr. 140789);
  • ten aanzien van de Vlaamse OCMW's impliciet door art. 87 van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (zie doc. nr. 126780);
  • ten aanzien van de Brusselse OCMW's op 01.01.2004 door de ordonnantie 03.06.2003 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het administratief toezicht en de financiĆ«le, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (zie doc. nr. 185993).