124030 | 04.08.1993 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1994 (deel 2)
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

Best.mem.:W.Vl., 15.09.1993, (26), 504-509; Limb., 31.08.1993, (16), 550-557; Antw., 07.10.1993, (16), 1148-1159; O.Vl., 28.10.1993, (14), 313-319; Br.(Nl), 30.10.1993, (7), 208-220

VI. Begrotingscodes

  • - F/123/09 voor de beroepsopleiding van de lokale ambtenaren
  • - 101/123/09 voor de kosten voor de vorming van de OCMW-mandatarissen
  • - 131/116/02 voor de lasten voortspruitend uit de herstructurering van het personeelsbestand ingevolge een saneringsplan.
De omschrijving van deze code is 'brugpensioen'. De OCMW's die een analytische onderverdeling van de RIZIV-ontvangsten (forfaits en mini-forfaits) ingevolge het verstrekken van verzorging aan bejaarden in rusthuizen en RVT's zouden willen doorvoeren kunnen gebruik maken van de volgende codes :
  • - 8341/4761/01 - tussenkomst RIZIV voor individuele prestaties
  • - 8342/4762/01 - forfaitaire tussenkomst : rusthuis
  • - 8342/4763/01 - forfaitaire tussenkomst : rust- en verzorgingstehuis
De OCMW's die opteren om een bijkomende uitsplitsing te maken tussen de medische en de paramedische verzorging kunnen een cijfer toevoegen aan de economische natuur.
Inschrijving van de belasting op de oppervlaktewateren:
  • - F 125(3)/02 wanneer de belasting gericht is aan de instelling en door haar wordt gedragen
  • - 832/334/01 wanneer de belasting gericht wordt aan de onderhorige van de instelling en ten laste genomen wordt door het centrum
VII. Openbaarheid van het OCMW-beleid
De minister leg de nadruk op de informatie en de inspraak.

Vorige omzendbrief :
omzendbrief 30.07.1991: Best. Mem., W.Vl., 04.09.1991, (30), 672-676; O.Vl., 26.09.1991, (17), 239-242; Limb., 13.09.1991, (16), 471-475; Antw., 23.09.1991, (23), 1294-1301

Noot:
Deze omzendbrief bevat de richtlijnen vanwege Gemeenschapsminister Demeester voor het opstellen van de OCMW-begroting 1994. De Minister wijst de OCMW's op een aantal wettelijke verplichtingen en licht deze toe : de voorafgaandelijke bespreking in het overlegcomité, het opstellen van een verslag betreffende de schaalvoordelen, de algemene beleidsnota bij de begroting, de goedkeuring door de gemeenteraad voor 15 september 1993. Daarnaast bevat deze omzendbrief een aantal specifieke onderrichtingen betreffende de ontvangsten en de uitgaven, alsmede wat het gebruik van de juiste begrotingscodes betreft.
Opmerkelijk is dat de Minister de OCMW's aanraadt in het kader van het opstellen van een algemene beleidsnota ook een financiële meerjarenplanning op te maken. Dit financieel meerjarenplan is des te meer noodzakelijk wanneer uitvoering wordt gegeven aan het sectorieel akkoord van 18.06.1993, afgesloten binnen de Vlaamse plaatselijke en regionale besturen, de VVSG en de vakbonden betreffende de nieuwe weddeschalen en het nieuw statuut voor het personeel van de plaatselijke en provinciale besturen (zie FOCUS 1993,6-7).
Het ware wellicht nuttig indien de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Theo Kelchtermans, in zijn jaarlijkse omzendbrief betreffende de begroting voortaan de gemeenten zou voorstellen een algemeen beleidsplan op te stellen, naast de wettelijke vrijstelling om een financieel meerjarenplan op te maken. Op deze wijze zouden zowel de gemeenten als de OCMW's bij het voeren van hun beleid hun vooruitzichten op middellange termijn en de financiële gevolgen ervan, op voorhand kun nen inschatten.
Verder valt op te merken dat de Minister rekening houdt met een indexatie van de lonen van 3%, en de gevolgen van bovenvermeld sectoriaal akkoord moeilijk budgettair in te schatten zijn. De combinatie van beide factoren brengt in elk geval mee dat de nominale stijging van de globale loonmassa vrij ingrijpend zal zijn.

NVDR: voor de relaties, zie deel 1