123953 | 29.09.1997 V. nr. 277 (BHR): Verkeerde interpretatie van de ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater
de LOBKOWICZ
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.10.1997,1997-98, (24), 2948-2949

De ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater bepaalt dat de belastingplichtige kan kiezen voor de formule van de reële heffing op grond van de vuilkracht. Het biedt hem ook de mogelijkheid tot weerlegging van het vermoeden volgens welk het geloosde afvalwatervolume gelijk is aan het watervolume dat door de waterverdeler in rekening wordt gebracht.
Het heffingsstelsel werd zo opgevat dat de inning ervan op doelmatige wijze kan geschieden zonder te veel kosten met zich mee te brengen, meer bepaald door een beroep te doen op de bestaande diensten van het Gewest, namelijk het BIM, het Bestuur van Financiën en het BIWD.
Zo hebben de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Raad aanvaard dat iedere heffingsplichtige (volgens art. 12 van ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater) op zijn factuur van waterverbruik een bedrag van 14 BEF per kubieke meter vermeld zou zien, hetgeen overeenstemt Daarnaast wordt het BIWD ermee belast om bij niet-betaling een eerste en zelfs tweede aanmaning tot betaling te sturen. De heffing op zich wordt door de BIWD later berekend op grond van de verklaringen die elk jaar voor 31 maart (vanaf 1998) worden ingediend; het jaar 1998 stemt overeen met het eerste aanslagjaar.

nvdr: De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.