11732 | 06.12.1990 BBHE wijz. Besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles
et al.

B.S., 19.02.1991, V.161, (35), 3238; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198

Art. 14 dat de tussenkomst van de commissies van advies organiseerde wordt vervangen door de volgende bepaling: 'het bedrag van de verleende toelage wordt rechtstreeks aan het betrokken bestuur uitbetaald'.

nvdr: Het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van polders of van wateringen, onder andere gewijzigd bij dit besluit werd opgeheven door de ordonnantie 16.07.1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen, voor wat betreft de materies geregeld door deze ordonnantie (doc. nr. 136440).