112535 | 13.11.1996 V. nr. 97 (Vl. P.): Overlopende stookolietanks - Meldingsplicht en aansprakelijkheid
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MALCORPS Johan

V. en A., Vl.P., 13.12.1996,1996-97, (6), 505

Wat de als hinderlijke ingedeelde stookolieopslagplaatsen betreft, schrijft art. 4.1.3.4. van titel II van het Vlarem voor dat de exploitant onmiddellijk melding van het voorval en van de (overwogen) maatregelen moet doen bij de burgemeester en bij de afdeling Milieu-inspectie wanneer het gaat om een vloeistoflek dat aanleiding heeft gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de riolering, de oppervlaktewateren, het grondwater of naburige eigendommen.
Wat de niet als hinderlijk ingedeelde stookolieopslagplaatsen betreft, schrijft art. 6.5.5.4. voor dat, wanneer zich een verontreiniging voordoet of lekkage wordt vastgesteld of vermoed, de exploitant onverwijld alle maatregelen moet treffen om de schade en de verstoring van het milieu te beperken. Indien de houder conform de reglementering moet worden geledigd, dient de controlerende ambtenaar onmiddellijk te worden verwittigd.