110665 | 15.10.1996 V. nr. 68 (Vl. P.): Heffing oppervlaktewater - Gemeentelijke waterpartijen
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 292

De wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging bepaalt het belastbaar feit van de heffing en de heffingsverplichtingen.
Het belastbaar feit is het verbruiken en/of lozen van water, ongeacht de herkomst van het water.
Gemeentebesturen die een waterpartij aanleggen ter verfraaiing van hun patrimonium en daarvoor water verbruiken, zijn bijgevolg heffingsplichtig. Aangezien de huidig geldende wetgeving geen vrijstelling of vermindering voorziet voor een dergelijk verbruik van water, zijn de gemeentebesturen de heffing verschuldigd.