105552 | n.v. Vuylsteke Gebroeders / VMM en Vlaams Gewest
R.v.St., 2 april 1996, nr. 58973

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 365-366

In casu werd de schorsing gevorderd van de beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij om inzake de heffing op waterverontreiniging uitstel van betaling te weigeren en de invorderingsprocedure tot en met het bewarend beslag te voeren.
Deze vordering tot schorsing wordt verworpen gezien de verzoekende partij het bewarend beslag zelf kan voorkomen door betaling van de gevorderde milieuheffing vermits zij bij machte is om die heffing te betalen.
Voorts werd ook niet aangetoond dat zij door de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ondergaat.