105511 | O.M. en VMM / VAN H. en n.v. B.
Gent, 21 december 1995, 10e K.

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 360-361

Het is niet omdat de lozingsvergunning nu wordt afgeleverd in het kader van de milieuvergunning en er tot op heden bepaalde verschillen bestaan tussen beide vergunningen, dat hieruit mag worden afgeleid dat inbreuken op de milieuvergunning met betrekking tot lozing van afvalwater thans niet meer strafbaar zijn. Er is hiervoor geen continuïteit in het strafbaar gestelde feit noodzakelijk. Het feit thans over een exploitatievergunning te beschikken doet aan dit alles geen afbreuk. Het feit afvalwater te hebben geloosd zonder naleving van de opgelegde vergunningsvoorwaarden is op heden nog strafbaar gesteld door het milieuvergunningsdecreet 28.06.1985.
De beklaagde heeft niet alle schikkingen genomen om overschrijding van de lozingsnorm te voorkomen en heeft derhalve niet gehandeld zoals een redelijk en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden zou doen.