105362 | 24.04.1996 V. nr. 121 (Vl. P.): Aquafin - Verkavelingsoperaties
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 28.05.1996,1995-96, (14), 741-742

De opdrachten van de nv Aquafin worden, in uitvoering van art. 32septies, par. 2, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de opervlaktewateren tegen verontreiniging, vastgelegd in de overeenkomst die werd afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de nv Aquafin.
Volgens art. 8.1 van deze overeenkomst is de nv Aquafin gemachtigd in minnelijke schikking de terreinen te verwerven die nodig zijn voor de uitvoering van de decretaal aan haar toevertrouwde taken, met name de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations, persleidingen, prioritaire rioleringen.
Bij deze grondverwervingen tracht de nv Aquafin zoveel mogelijk grondoverschotten te vermijden.