104780 | 08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 1-3
Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc
et al.

BS 1996-10-19

Met de art. 32duodecies en 32terdecies van wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij decreet 22.12.1995 (doc. nr. 62656), werd een specifieke regelgeving ingevoerd voor de subsidiƫring van door gemeenten aan te leggen en te verbeteren openbare riolen andere dan prioritaire riolen.
In uitvoering van art. 32septies van dezelfde wet is de nv Aquafin reeds belast met de kwaliteitsvolle conceptie en uitvoering van de haar opgedragen projecten inzake rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Alhoewel de aanleg en verbetering van openbare riolen, andere dan prioritaire riolen, tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort, is het duidelijk dat een goed geconcipieerd en aangelegd gemeentelijk rioleringsnet een conditio sine qua non vormt voor de optimale werking en benutting van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De kwaliteitsbewaking van de door de gemeenten aan te leggen en te verbeteren openbare riolen is bijgevolg reeds begrepen in de taken bedoeld in art. 32septies, par. 2 van dezelfde wet. Om elk misverstand terzake uit te sluiten werd het echter nuttig geoordeeld dit expliciet in de wet in te schrijven.
Art. 32septies, par. 2, wordt in die zin aangepast.
De wijziging van art. 32duodecies laat toe dat de bouw en exploitatie van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 500 inwonersequivalenten ook door gemeenten kan gebeuren en bijgevolg niet uitsluitend aan Aquafin blijft toevertrouwd.
Met de wijziging van art. 35quinquies decies wordt de adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aangewezen in verband met de uitspraak over een bezwaarschrift. Een dergelijke rechterlijke handeling is slechts delegeerbaar mits daartoe een wettelijke of decretale basis bestaat. Art. 35quinquies decies werd bijgevolg ook in die zin gewijzigd zodat aan deze ambtenaar de mogelijkheid wordt gegeven beslissingen over bezwaarschriften aangaande de afvalwaterheffing aan een ander ambtenaar te delegeren.