De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

10.08.2015 KB tot aanvulling van het KB 30.11.2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met voorschriften betr. de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

Dit besluit legt de vereisten op het vlak van de veiligheid van de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties vast. Er bestaat op dit ogenblik geen specifieke nationale regelgeving hierover. Het tot stand brengen van een dergelijk reglementair kader is echter vereist door de Europese richtlijn 2009/71/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.

B.S., 28.08.2015, V.185, (224), 55306-55311


24.07.2015 MB houdende de vastlegging van de basisregels inzake de methode, de aannames en de berekeningstermijn voor de kosten-batenanalyse
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

De Europese Richtlijn 2012/27/EU voorziet in een verplichte kosten-batenanalyse voor de bevordering van de efficiëntie bij verwarming en koeling. Dit besluit zet deze verplichting om. Het bepaalt welke installaties de kosten-batenanalyse moeten uitvoeren en wat de basisregels zijn. De finale kosten-batenanalyse moet een duidelijke conclusie bevatten, met inbegrip van een beschrijving van de beste optie.

B.S., 27.08.2015,2e uitgave, V.185, (223), 55199-55202


04.05.2015 V. nr. 303 (Vl. P.): Windmolens in grensgemeenten - Overleg
BOTHUYNE Robrecht
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Bij projecten waarvoor in functie van een (milieu-/stedenbouwkundige) vergunning een project-MER opgemaakt moet worden, staat de dienst MER in voor de eventuele grensoverschrijdende consultatie. Voor milieuvergunningen waarvoor geen project-MER opgemaakt moet worden, bepaalt VLAREM op afdoende wijze hoe de uitwisseling van informatie over hinderlijke inrichtingen met potentieel grensoverschrijdende effecten moet gebeuren.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.07.2015


27.04.2015 V. nr. 722 (Vl. P.): Jachtgebieden in woonzones - Geluidshinder
KHERBACHE Yasmine
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Gelet op het zeer beperkt aantal klachten werd het meldpunt zondagsjacht stopgezet. Een beperking van het jachtrecht of een verbod op zon- en feestdagen is niet aan de orde. De jacht op en de bestrijding van jachtwild is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Het regelen van jacht en bestrijding komt niet toe aan een gemeente. Art. 119 NGW stelt bovendien dat gemeentelijke politieverordeningen niet in strijd mogen zijn met onder meer de decreten en de besluiten van de gewesten, in casu dus met het Jachtdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.07.2015


08.06.2015 V. nr. 831 (Vl. P.): Verhoging afvalheffingen - Gevolgen
VANDAELE Wilfried
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het is volledig de bevoegdheid van de gemeente om al dan niet opcentiemen op te leggen. De fiscale responsabilisering van de gemeenten wordt op die wijze volledig verzekerd. De huidige regeling in het kader van het Materialendecreet waarbij de gemeenten op de OVAM kunnen beroep doen voor het innen van maximaal 20 opcentiemen op de afvalheffing geeft uitvoering aan de doelstelling om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden en de betreffende opcentiemen zo efficiënt mogelijk te innen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.08.2015


13.05.2015 V. nr. 772 (Vl. P.): Inzameling gebruikte zonnepanelen - Advies VVSG
BOTHUYNE Robrecht
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Containerparken zijn volgens het VLAREMA niet verplicht om zonnepanelen te aanvaarden. Een particulier die zelf zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen demonteert en afdankt, zal in praktijk eerder uitzonderlijk zijn. In de praktijk zal vaak een installateur de geïnstalleerde zonnepanelen demonteren bij de particulier. Het is dan de verantwoordelijkheid van de installateur om de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen mee te nemen en via het PV Cycle systeem te laten ophalen. Omwille van de zeer uitzonderlijke situatie waarbij een particulier zelf zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen zal demonteren is ervoor gekozen om het inzamelnetwerk vooral uit te bouwen via de installateurs en eindverkopers en niet via de containerparken.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.07.2015


17.07.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Dit besluit past het wetgevend kader van de steunregelingen aan voor de calls groene warmte, de injectie van biomethaan en restwarmte. Er wordt ook een mogelijkheid voorzien om steun aan te vragen voor diepe-geothermieprojecten.

B.S., 26.08.2015, V.185, (221), 54876-54881


03.07.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijz. het BVR 17.10.2014 betr. de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Naar aanleiding van een aantal wijzigingen aan andere milieuwetgeving en om een efficiënte milieuhandhaving te verzekeren, wijzigt dit besluit het Milieuhandhavingsbesluit. Het huidige besluit bevat onder andere een aangepaste opleiding voor de lokale toezichthouder.

B.S., 26.08.2015, V.185, (221), 54785-54792+bijlagen 54792-54830


10.07.2015 BVR tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen als vermeld in art. 14, par. 2, van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit stelt een Code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen vast. Die Code moet onder meer verduidelijken wanneer aan de zorgplicht werd voldaan bij normale onderhoudswerken en wat onder normaal onderhoudswerk wordt verstaan.

B.S., 20.08.2015,2e uitgave, V.185, (216), 54151+bijlage 54151-54163


10.07.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Dit besluit wijzigt het Energiebesluit. De wijziging omvat het invoeren van een E-peil eis voor alle niet-residentiële bestemmingen, voor vergunningen aangevraagd vanaf 2017. Daarnaast wordt ook een kader voorzien waarbinnen voor alle warmtenetprojecten de prestatie van het systeem van externe warmtelevering kan worden ingerekend in het E-peil en het aandeel hernieuwbare energie van de aangesloten nieuwbouwgebouwen. Tot slot zijn er nadere bepalingen en wijzigingen aan het Energiebesluit om de erkenningsregeling voor verslaggevers aan te vullen en een kwaliteitskader voor thermische zonne-energiesystemen (zonneboilers) in te voeren.

B.S., 20.08.2015,2e uitgave, V.185, (216), 54139-54144


29.05.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Om de ontwikkeling van groenestroominstallaties en warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK-installaties) te stimuleren, werden certificatensystemen voor groene stroom en WKK ingevoerd. Dit besluit wijzigt de projectcategorieën die voor certificatensteun in aanmerking komen. De categorie voor kleinschalige PV-installaties (zonnepanelen) wordt geschrapt, en de categorie voor kwalitatieve WKK's op basis van een interne verbrandingsmotor met een bruto nominaal elektrisch vermogen groter dan 5MW wordt toegevoegd.

B.S., 04.06.2015,2e uitgave, V.185, (142), 32404-32408


05.06.2015 Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betr. de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Eerste Min., MICHEL Charles *
et al.

Dit samenwerkingsakkoord voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn nr. 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het heeft betrekking op de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de beperking van de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu teneinde op coherente en doeltreffende wijze een hoog niveau van bescherming in het hele land te waarborgen.

B.S., 20.08.2015,2e uitgave, V.185, (216), 54074-54092+bijlagen 54092-54118


13.07.2015 MB houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

In uitvoering van de reglementering over de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, bepaalt dit besluit specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen.

B.S., 19.08.2015, V.185, (214), 53972-53975+bijlagen 53975-53977


n.v. Sita Valomac, thans n.v. Sita Treatment   Recycling / Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland OV (IVM)
R.v.St., 24 juli 2015, 12e K., nr. 231989

De Raad van State verwerpt de vordering tot schorsing van de beslissing van een Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking tot gunning van de opdracht 'verwerken bodemassen' (dit is bedrijfsafval). De niet-gegunde kandidaat stelt ten onrechte dat de intercommunale buiten haar statutair doel treedt om reden dat haar doel enkel zou slaan op huishoudelijk afval terwijl het hier om bedrijfsafval zou gaan, zo lijkt aangezien de assen worden geproduceerd na bewerking. Een conclusie zou kunnen zijn dat het hier niet gaat om een activiteit die tegen haar kerndoel ingaat maar wel het indirect ondersteunt.


10.07.2015 BVR betr. de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit organiseert de modaliteiten voor de steun van de producentenorganisaties in de landbouwsector. Deze steun concretiseert zich onder de vorm van een oproep. De steun wordt toegekend gedurende vijf jaar na erkenning van de organisatie als PO. Het steunbedrag wordt bepaald in functie van de omzet van de organisatie en is degressief gedurende de steunperiode. De steun is bovendien begrensd tot maximaal 30000 EUR per jaar.

B.S., 17.08.2015, V.185, (211), 52894-52896


10.06.2015 V. nr. 836 (Vl. P.): Netheidsbarometer - Gemeenten (2)
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De netheidsbarometer is een instrument dat ontwikkeld werd voor de gemeenten. Hiermee kunnen zij hun zwerf- en netheidsbeleid monitoren, opvolgen en verbeteren. De Vlaamse overheid moedigt het gebruik van het instrument aan. De netheidsbarometer werd niet ontwikkeld als rapporteringsinstrument naar de Vlaamse overheid. Gemeenten die met de netheidsbarometer wensen te werken, krijgen een opleiding van de OVAM. In deze opleiding worden de mogelijkheden van de netheidsbarometer geschetst.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.08.2015


12.07.2015 KB betr. radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

Het huidig besluit legt de voorwaarden vast voor het bekomen van een vergunning voor radioactieve producten, het op de markt brengen en het gebruik ervan (in ingekapselde vorm of niet) bestemd voor in vivo of in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde. Het legt tevens de opdrachten vast van de erkende radiofarmaceuten alsook de voorwaarden voor erkenning. Het maakt een gedifferentieerde aanpak mogelijk voor het gebruik van radioactieve stoffen voor commercieel gebruik enerzijds en voor klinische studies anderzijds. De aanpak is verschillend tussen producten die in vivo gebruikt worden en producten die in vitro gebruikt worden. De aard van het risico is immers verschillend. Het besluit stemt de regelgeving met betrekking tot de stralingsbescherming af op andere reglementeringen.

B.S., 12.08.2014, V.185, (207), 51104-51117


De broeikasgasvergunning: een analyse van de implementatie in België en een korte blik op enkele lidstaten
LINDEMANS Dirk
DEVOS Dominique

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de broeikasgasvergunning. Deze kan geïntegreerd worden in een mimlieuvergunning, maar dat is niet noodzakelijk. De auteurs laten onder andere het onstaan, het juridisch kader en de draagwijdte van de broeikasgasvergunning aan bod komen. Ze doen eveneens aan rechtsvergelijking en kijken hierbij zowel naar de omzetting van de Europese wetgeving terzake in de drie gewesten als over de landsgrenzen heen.

T.Gem., 2015, (3), 268-290


13.07.2015 Besluit (EU) 2015/1339 betr. de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen
Europese Raad

Met dit besluit stemt de Europese Unie in met de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto. De wijziging vernieuwt en wijzigt voor een tweede periode, van 01.01.2013 tot 31.12.2020, de gekwantificeerde verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Publ.E.U., 04.08.2015, L207/1-5; Publ.E.U., 04.08.2015, L207/6-10+bijlagen 11-14


De grote lijnen van het nieuwe afvalstoffenplan
DELATTER Christof

Minder restafval, meer selectief ingezamelde afvalstromen, meer lokale keuzevrijheid in de manier waarop de afvaldoelstellingen worden gehaald, het zijn enkele grote lijnen voor het nieuwe Vlaamse afvalstoffenplan van de OVAM. Het ontwerp van dat plan zal eind dit jaar af zijn. Nu al is duidelijk dat de gemeenten, net als in het verleden, een belangrijke rol zullen spelen in de realisatie van de Vlaamse ambities.

Lokaal, 01.07.2015, (7), 32-34


VERMEULEN Gaston en n.v. Immo-Vermeulen / n.v. Gesbo
R.v.St., 4 juni 2015, 7e K., nr. 231433

De Vlaamse minister verklaarde het bestuurlijk beroep, ingesteld tegen de beslissing tot weigering om bestuurlijke maatregelen op te leggen aan een producent van veranda's, ramen en deuren, ongegrond. Deze weigering is gestoeld op de vaststelling dat de vermoedelijke overtreder over een geldige milieuvergunning beschikt. Deze milieuvergunning werd evenwel vernietigd bij arrest nr. 228046 van 10.07.2014. Een nietigverklaring door de Raad van State werkt terug tot op de datum van de vernietigde akte. Er moet dan ook van uitgegaan worden dat deze milieuvergunning niet bestond op het ogenblik waarop de beslissing werd genomen. De beslissing heeft dus niet de vereiste feitelijke en juridische grondslag.


LASAT Johan et al. / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 26 mei 2015, 7e K., nr. 231334

De deputatie verleent een milieuvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor de opslag van kunstmeststoffen, veevoeders en granen. Op het ogenblik van het verlenen van de milieuvergunning beschikte de deputatie echter niet over concrete en afdoende garanties om de geluidshinder binnen de perken van het aanvaardbare te houden. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


RADOMSKI Darius en b.v.b.a. Business Center Robberechts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 21 mei 2015, 7e K., nr. 231284

Een milieuvergunning wordt verleend voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag van bouw- en sloopafval met bijhorende mechanische behandeling. Het is gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven. De stelling dat 'het verwerken (...) in een loods en het opslaan van minerale producten een activiteit betreft die niet strijdig is met de bestemming 'ambachtelijke bedrijven'', aangezien een productiehal en opslagplaatsen die het woonklimaat vrijwaren, door het BPA zijn toegelaten, is geen voldoende motivering dat de inrichting aan de bestemmingsvoorschriften voldoet. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


LAGA Eliette / Vlaamse Gewest
R.v.St., 21 mei 2015, 7e K., nr. 231282

De deputatie van de provincie verleende een vergunning voor het verder exploiteren en uitbreiden van een varkenshouderij. Deze beslissing werd in beroep opgeheven door de Vlaamse minister, die de vergunning weigerde. Kort nadien werd deze laatste beslissing op zijn beurt ingetrokken. Een beslissing kan enkel ingetrokken worden als ze onregelmatig is. In de beslissing valt geen motivering terug te vinden waarom de ingetrokken beslissing onregelmatig was. Daarom wordt ze vernietigd.


De prejudiciële vraag over art. 47 van het dec. van het Vlaamse Gewest 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (vóór de wijziging ervan bij dec. 22.12.2006), gesteld door het Hof van Cassatie
Grondwettelijk Hof, 11 juni 2015, arrest nr. 88/2015

Art. 47 van het Afvalstoffendecreet van 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet 22.12.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, is discriminerend. Het teweeggebrachte verschil in behandeling tussen de rechtzoekenden die een op grond van art. 47 verschuldigde heffing betwisten en de rechtzoekenden die een andere gewestelijke heffing of belasting betwisten, kan immers niet redelijk worden verantwoord.

B.S, 03.08.2015, V.185, (198), 48962-48964


MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit document bundelt de besluiten die de bijlage wijzigen bij het BVR 10.02.2014 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.03.2006. De kaart van de focusgebieden die opgenomen wordt in de reglementering over nitraatresidudrempelwaarde wordt aangepast op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit.

B.S., 14.08.2015,2e uitgave, V.185, (210), 52686+bijlagen 52687-52690


x / Vlaamse Gewest
MHHC, 8 mei 2014, MHHC-27/31

Het Vlaamse Gewest legde een boete op voor het niet-vergund opslaan van diverse gevaarlijke stoffen. De huurder van het betrokken magazijn beweert dat hij niet de exploitant is en dat hij daarom niet degene is die de vergunningsplicht en de veiligheidsvoorschriften moet respecteren. De huurder was echter op de hoogte van de aard en de risico's van de producten en had bij de gemeente geïnformeerd over de eventuele vergunningsplicht. Hij had ook het volledige leveringstraject opgevolgd. De huurder kan dan ook aanzien worden als de exploitant, met alle gevolgen vandien.


x / Vlaamse Gewest
MHHC, 28 mei 2014, MHHC-14/34

Het Vlaamse Gewest legde een groenteverwerkend bedrijf een boete op voor het overschrijden van de lozingsvoorwaarden voor een aantal gevaarlijke stoffen. De exploitant voert aan dat hem al een verhoogde heffing en heffingsverhoging werd aangerekend, waardoor hij door de boete nu twee maal voor hetzelfde misdrijf wordt gestraft. De verhogingen werden echter niet aan de betrokkene opgelegd, maar aan een andere persoon. Bovendien sanctioneert de heffingsverhoging een ander feit, namelijk de onjuiste aangifte van de hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater. Er is dan ook geen sprake van twee straffen voor eenzelfde feit.


x / Vlaamse Gewest
MHHC, 28 mei 2014, MHHC-14/31

De Vlaamse overheid legde een bestuurlijke geldboete op voor het klepelen (weghalen van groenafval met roterende klepels) van een bosperceel waardoor de bodem en de strooisel-, kruid- of boomlaag werden beschadigd. De termijn waarbinnen deze boete opgelegd moest worden werd flagrant overschreden. De overschrijding vindt geen rechtvaardiging in de omvang en complexiteit van de zaak, maar vindt integendeel uitsluitend haar oorzaak in het onverantwoord langdurig stilzitten van de gewestelijke entiteit. Dit staat lijnrecht in tegenspraak met de beoordeling die de beslissing formuleert aangaande de ernst van de feiten. De beslissing schendt dan ook de formele motiveringsplicht en wordt om deze reden vernietigd.


Europese Commissie / Franse Republiek
Hof van Justitie EG, 4 september 2014, nr. C-237/12

Frankrijk wordt veroordeeld voor het niet correct omzetten van de nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van 12.12.1991). Deze richtlijn bevat een principieel verbod op het uitrijden van bepaalde meststoffen op bepaalde gronden. Frankrijk verbood bepaalde van deze activiteiten niet en verbood anderen te beperkt of slechts in een bepaalde periode. Hiervoor heeft zij geen gegronde rechtvaardiging.


O. M. / J. V.
Gent, 27 juni 2014

De eigenaar van een weiland wordt vervolgd omdat hij opzettelijk bestuurlijke maatregelen van het Agentschap Natuur en Bos niet heeft uitgevoerd. Het ging onder meer om het uitvoeren van herstelmaatregelen. Hij voert aan dat de herstelvordering niet wettig is. De motivering van deze vordering was echter gebaseerd op de regels betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en is niet kennelijk onredelijk. Ze berust evenmin op machtsoverschrijding- of afwending en werd door de bevoegde overheid genomen. De vordering is dan ook geldig, waardoor ook de bestuurlijke maatregelen wettig zijn.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 7 oktober 2014, 7e K., nr. 228685

De deputatie verleent, in het kader van de herneming van de beroepsprocedure tegen een in eerste aanleg verleende milieuvergunning, een herlokalisatievergunning voor de exploitatie van een vliegveld. De deputatie heeft hierbij een eerder verleende stedenbouwkundige vergunning, die later door de Raad van State vernietigd werd, bij haar beoordeling betrokken. De Raad had deze vernietigd omdat de vergunning verleend werd op grond van een onwettig planologisch attest. De huidige beslissing miskent dan ook het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad van State. Daarom wordt het vernietigd.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be