De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

12.06.2015 Dec. wijz. dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Met dit decreet wordt het mestactieprogramma voor de periode 2015-2018, dat dus het vijfde actieprogramma is (MAP 5), op decretaal niveau verankerd. Het uitgangspunt van MAP 5 is het behalen van de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater. Om dit te realiseren zal een doorgedreven gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak gevolgd worden.

B.S., 29.07.2015, V.185, (194), 47994-48029


27.04.2015 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1187 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU met betrekking tot de energie-etikettering van verwarmingsketels voor vaste brandstoffen en pakketten bestaande uit een verwarmingsketel voor vaste brandstoffen, aanvullende verwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties
Europese Commissie

Bij deze verordening worden eisen vastgesteld voor de energie-etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over verwarmingsketels voor vaste brandstoffen met een nominale warmteafgifte van maximaal 70 kW en pakketten bestaande uit een verwarmingsketel voor vaste brandstoffen met een nominale warmteafgifte van maximaal 70 kW, aanvullende verwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties.

Publ.E.U., 21.07.2015, L193/43-48+bijlagen 49-75


24.04.2015 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1186 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU wat de energie-etikettering van toestellen voor lokale ruimteverwarming betreft
Europese Commissie

Bij deze verordening worden eisen vastgesteld voor de energie-etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over toestellen voor lokale ruimteverwarming met een nominale warmteafgifte van maximaal 50 kW.

Publ.E.U., 21.07.2015, L193/20-25+bijlagen 26-42


08.07.2015 Verordening (EU) 2015/1146 tot vaststelling van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor het kalenderjaar 2015
Europees Parlement
Europese Raad

De rechtstreekse betalingen van meer dan 2000 EUR die aan landbouwers worden toegekend voor een voor het kalenderjaar 2015 ingediende steunaanvraag in het kader van in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 bedoelde steunregelingen, worden verminderd met een aanpassingscoëfficiënt van 1,393041 %.

Publ.E.U., 17.07.2015, L191/6-7


23.06.2015 MB houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bepaalt de inhoud van de verzamelaanvraag door landbouwers alsook nadere regels over specifieke aangiften met betrekking tot deze verzamelaanvraag, zoals de aangifte van landbouwpercelen, de aangifte van vergroeningselementen en de aangifte van agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen.

B.S., 24.07.2015, V.185, (191), 47472-47476+bijlagen 47476-47481


15.06.2015 MB betr. het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van voorwaarden om voordeel te verkrijgen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Elke landbouwer die een aanvraag tot registratie in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) indient, moet de verklaring van het autonome beheer en het niet-kunstmatig creëren van voorwaarden om voordeel te verkrijgen ondertekenen. Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het naleven van deze verplichting.

B.S., 24.07.2015, V.185, (191), 47468-47469


02.04.2015 V. nr. 642 (Vl. P.): Individuele behandeling van afvalwater (IBA) - Woningen in buitengebied
FOURNIER Martine
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Alleen voor woningen die vóór 2008 gelegen waren in niet gerioleerd buitengebied en waarvoor men in het kader van de bouwvergunning verplicht was om een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) te plaatsen, moeten na aanleg van de riolering de IBA kortsluiten en het afvalwater aansluiten op de riolering. De wijziging van de wetgeving in 2008, via de goedkeuring van de zoneringsplannen, had tot doel om deze situatie in de toekomst te vermijden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.06.2015


02.04.2015 V. nr. 643 (Vl. P.): Erosiebestrijding - Bijkomende maatregelen
DE POTTER Jenne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Een gemeente kan in uitvoering van een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan subsidies verkrijgen voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken met het oog op een brongerichte aanpak van de beheersing van bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast. De maatregelen zijn gericht op het afremmen of opvangen van het oppervlakkig afstromende water op de percelen of zo snel mogelijk na het verlaten van de percelen, zodat bodemerosie voorkomen wordt en de sedimentlast van het afstromende water beperkt wordt.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.06.2015


26.06.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 05.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit wijzigt een aantal bepalingen van het subsidiebesluit voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. Het gaat om een aantal verduidelijkingen naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie.

B.S., 23.07.2015,2e uitgave, V.185, (190), 47302


27.03.2015 V. nr. 612 (Vl. P.): Stadsmonitor - Evaluatie
VAN VOLCEM Mercedes
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

De Stadsmonitor is het eindproduct van een samenwerking tussen het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De nieuwe editie van de Stadsmonitor (editie 2017) is gepland in het voorjaar 2018. De Stadsmonitor beschrijft maatschappelijke evoluties in de centrumsteden. Deze maatschappelijke evoluties wijzigen doorheen de tijd. Bovendien stoppen deze niet aan de stadsgrenzen, maar zijn ze aanwezig in een breder, stadsregionaal gebied.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.05.2015


23.03.2015 V. nr. 592 (Vl. P.): Milieuvergunning - eMIL-loket
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Om te vermijden dat de vergunningverlenende overheden op korte termijn drie keer zouden moeten investeren in het doorvoeren van aanpassingen in hun dossierbehandelings- en opvolgingssytemen (Digitale Bouwaanvraag, eMIL-loket en Omgevingsloket), werd beslist om het eMIL-loket niet meer te activeren voor het digitaal indienen van milieuvergunningsaanvragen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.05.2015


02.04.2015 V. nr. 644 (Vl. P.): Inzameling huishoudelijk afval - Correctiefactor voor gemeenten
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Bepaalde gemeenten hebben grotere hoeveelheden huishoudelijk (rest)afval omwille van veel toerisme, studenten, appartementen en andere redenen waarop zij geen invloed hebben, waardoor het voor deze gemeenten moeilijker is om de doelstellingen die bepaald worden in het Uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' (UMBHA) te behalen. De correctiefactor werd bij het begin van de huidige planperiode voor elke gemeente berekend op basis van een aantal parameters.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.06.2015


02.04.2015 V. nr. 645 (Vl. P.): Kapvergunningen - Regularisaties
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Voor wat kappingen in bossen betreft, volstaan de bestaande procedures uit het Bosdecreet, zoals beschreven in art. 50 voor wat openbare bossen betreft en in art. 81 voor wat privé-bossen betreft, om snel en efficiënt te handelen. Deze vereisen geen regularisaties achteraf. Wel wordt van de beheerder van een privébos verwacht dat hij binnen de 6 maanden na het uitvoeren van de kappingen een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) voorlegt.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.06.2015


10.04.2015 V. nr. 645 (Vl. P.): Gemeenten - Belasting op niet-geadresseerd drukwerk
REMEN Grete
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

De keuze van een gemeentebestuur om een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gratis regionale pers te heffen is een beleidskeuze van de gemeenteraad en behoort tot de fiscale autonomie van de gemeenten. De fiscale autonomie van de gemeenten is verankerd in de grondwet (art. 170, par. 4). In principe zijn alle gemeentebelastingen toegelaten voor zover ze niet strijdig zijn met het recht of met het algemeen belang.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 11.06.2015


23.04.2015 V. nr. 287 (Vl. P.): Europese klimaatdoelstellingen - Energiezuinige openbare verlichting - Begeleiding openbare besturen

20.04.2015 V. nr. 693 (Vl. P.): Burgemeestersconvenant klimaat - Vlaamse steun
TAELDEMAN Valerie
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Wanneer gemeenten het burgemeestersconvenant ondertekenen, engageren ze zich om binnen het jaar een actieplan op te maken dat aangeeft welke projecten zullen worden uitgevoerd om de 20 % CO2-reductie te realiseren tegen 2020. Om gemeenten hierbij te helpen wordt in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie jaarlijks een broeikasgasinventaris opgemaakt waarmee gemeenten op een eenvoudige manier aan de slag kunnen bij het opstellen van een eigen klimaatplan.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.06.2015


16.04.2015 V. nr. 684 (Vl. P.): Bezit van reptielen - Meldingsplicht
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het houden van reptielen is ingedeeld in rubriek 9.2.2 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM. Afhankelijk van het aantal en de soort bepaalt VLAREM aldus specifieke regels. Zowel de vergunningsaanvragen voor inrichtingen klasse 2 als de meldingen voor inrichtingen klasse 3 voor het houden van reptielen gebeuren bij de gemeente waar de inrichting zich bevindt.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 13.06.2015


17.04.2015 V. nr. 689 (Vl. P.): Vergroeningsvoorschriften - Uitvoerings- en handhavingsinstrumenten
MEREMANS Marius
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De sectorale milieuvoorwaarde in art. 5.2.1.5, par. 5, van titel II van het VLAREM bepaalt dat langsheen de randen van de inrichting voor de verwerking van afvalstoffen een groenscherm van minstens vijf meter breedte wordt aangelegd. Een soortgelijke bepaling kan voor andere inrichtingen als bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd worden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 13.06.2015


28.04.2015 V. nr. 607 (Vl. P.): Personen met een handicap - Opmaak ondersteuningsplannen
JANS Vera
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

In een persoonlijk ondersteuningsplan worden de toekomstvisie, zorgvragen en bezorgdheden van een persoon met een handicap in kaart gebracht en vertaald naar een plan met inbegrip van de diensten of personen die de persoon met een handicap kunnen helpen om het plan en de nodige ondersteuning te realiseren. Het opmaken van een ondersteuningsplan zal een cruciaal onderdeel zijn in het proces dat de persoon doorloopt in functie van het bekomen van een persoonsvolgend budget.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 16.06.2015


23.04.2015 V. nr. 707 (Vl. P.): Decreet complexe projecten - Geselecteerde projecten
RONSE Axel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Er is in het kader van het decreet complexe projecten, pas formeel sprake van een 'complex project' vanaf het ogenblik dat er een startbeslissing is genomen door één van de bevoegde overheden (Vlaamse regering, provincieraad, gemeenteraad). Op dit ogenblik is dat nog niet het geval. Aan een startbeslissing gaat een verkenningsfase vooraf. Eigen aan deze fase is dat er informeel overleg wordt gepleegd tussen potentiële partners.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.06.2015


23.04.2015 V. nr. 713 (Vl. P.): Niet-betaling waterfactuur - Herinneringsbrieven en afsluitingen
VANDERJEUGD Francesco
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De regeling inzake de rapportering door de drinkwatermaatschappijen over de herinneringsbrieven is opgenomen in het MB 07.10.2014 betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.06.2015


04.05.2015 V. nr. 298 (Vl. P.): Resolutie inzake ontwikkeling warmtenetten - Stand van zaken
ROMBOUTS Tinne
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Begin juli 2013 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed betreffende de ontwikkeling van warmtenetten. De resolutie voorziet onder meer het maken van een warmteatlas en het stimuleren van lokale besturen om warmtenetten op te nemen in plannen en voorschriften voor stedenbouw. De concrete communicatie naar de lokale besturen over de warmteatlas moet nog worden opgestart. De warmte-atlas zal ter beschikking gesteld worden van al de betrokken stakeholders, in het bijzonder ook van de lokale besturen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.06.2015


04.05.2015 V. nr. 302 (Vl. P.): Erkende energiedeskundigen - Melding stopzetting van activiteiten
BOTHUYNE Robrecht
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Volgens art. 8.1.2., par. 2, van het Energiebesluit is de energiedeskundige verplicht om het Vlaams Energieagentschap (VEA) onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gegevens die betrekking hebben op zijn erkenning. De huidige regelgeving stelt dat een lijst van erkende energiedeskundigen moet gepubliceerd worden. Energiedeskundigen die hun activiteiten stopzetten, blijven erkend.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.06.2015


22.05.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en tot opheffing van het MB 09.05.2014 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Landbouwers die biologische producten telen, moeten deze laten controleren door een controleorgaan. De Vlaamse overheid subsidieert een deel van deze controlekosten. Door veranderde Europese regelgeving kan deze steun niet langer rechtstreeks aan de landbouwer toegekend worden, en zou deze aan het controleorgaan moeten uitbetaald worden. Om de steun toch rechtstreeks te blijven betalen aan de landbouwers, zal deze niet langer onder de landbouwvrijstellingsverordening, maar als de-minimissteun onder een andere Europese verordening vallen.

B.S., 22.07.2015, V.185, (188), 46880-46881


MB houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het (...)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

In uitvoering van de reglementering over de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, bepalen deze besluiten specifieke regels voor wat betreft de premie voor het produceren van vleeskalveren en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

B.S., 20.07.2015,2e uitgave, V.185, (187), 46712-46713; B.S., 20.07.2015,2e uitgave, V.185, (187), 46714-46718+bijlage 46718


03.07.2015 Dec. wijz. diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24.07.1991
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit decreet vestigt de juridische basis van een aantal bepalingen die zijn opgenomen in de besluiten over de jachtopening, de jachtadministratie, de jachtschade en de jachtvoorwaarden. Het schrapt onder meer de vijfjaarlijkse verplichting om een jachtopeningsbesluit te nemen voor elke categorie, soort, type of geslacht van wild en voor elke jachtwijze. Het zorgt ook voor een betere juridische basis voor de bijzondere jacht ten aanzien van bepaalde wildsoorten in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is.

B.S., 20.07.2015,2e uitgave, V.185, (187), 46707-46709


02.07.2015 MB wijz. BVR 16.11.2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de in aanmerking komende ecologie-investeringen van diepe aardwarmte-installaties
Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport, MUYTERS Philippe *

De ecologie-investeringen in diepe aardwarmte-installaties, met uitzondering van de eerste twee diepe boringen voor de productie- en injectieput van een open hydrothermaal systeem in een vergund volumegebied voor zover een systeem van vergunningen of concessie van toepassing is, komen niet in aanmerking voor steun in het kader van het BVR 16.11.2012.

B.S., 17.07.2015, V.185, (185), 46485


ORLEANS Hilde en crts / Vlaamse Gewest

MALCORPS Denis en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 13 juli 2015, 10e K., nr. 231933
R.v.St., 13 juli 2015, 10e K., nr. 231934

Een groep inwoners vraagt de schorsing van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit RUP bepaalt onder andere dat het bijzonder woongebied waar zij wonen deel zal worden van de nabijgelegen haven, waardoor zij onteigend zullen worden. De vordering is echter niet spoedeisend. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied zullen zich namelijk pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat.


26.06.2015 Dec. houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te 's-Gravenhage op 20.02.2014
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

De grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking tussen lokale besturen heeft de afgelopen drie decennia een indrukwekkende groei doorgemaakt in Europa. Dit nieuwe Benelux-Verdrag heeft tot doel een vernieuwing en actualisering tot stand te brengen in vergelijking met de Benelux-Overeenkomst van 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten.

B.S., 16.07.2015, V.185, (184), 46290


10.07.2015 Richtlijn (EU) 2015/1127 wijz. bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG betr. afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
Europese Commissie

Bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een niet-limitatieve lijst van nuttige afval toepassingen. De in deze bijlage II onder R1 genoemde handeling betreft afval dat als brandstof of als ander middel voor energieopwekking wordt gebruikt. Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken, mits hun energie-efficiëntie de drempelwaarde haalt die wordt berekend met de energie-efficiëntieformule (R1-formule) zoals bedoeld de bijlage. Deze richtlijn bepaalt dat in bepaalde gevallen de waarde van de energie-efficiëntieformule met een klimaatcorrectiefactor (CCF) vermenigvuldigd moet worden.

Publ.E.U., 11.07.2015, L184/13-15


DE COCKER L. en SCHELSTRAETE C. / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 21 mei 2015, 7e K., nr. 231288

Het college van burgemeester en schepenen verleent een milieuvergunning ter regularisatie van een funerarium. Zij had dit eerder al gedaan, maar de deputatie weigerde later de vergunning. De motieven van de beslissing die in eerste administratieve aanleg werd genomen waren het voorwerp van een omstandige en concrete kritiek. Die grieven werden in de beslissing niet beantwoord. Dit is niet verenigbaar met de vereisten van het legaliteits- en opportuniteitsonderzoek waartoe het college in het kader van de beroepsprocedure gehouden is.


19.06.2015 BVR wijz. art. 20 van het BVR 19.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit voorziet dat de minister voor elk beheerpakket de beheervergoedingen verleend aan de landbouwers in het kader van de plattelandsontwikkeling bepaalt.

B.S., 06.07.2015,2e uitgave, V.185, (174), 44446


VERBIST Greta en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 30 april 2015, 7e K., nr. 231092

Een milieuvergunning wordt onder voorwaarden verleend voor het verder uitbaten en veranderen van een varkenshouderij. De aanvraag werd niet ingediend als betrekking hebbende op een varkenshouderij waarop de GPBV-voorschriften (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) van toepassing zijn. Desondanks blijkt dat de zaak in de loop van de vergunningsprocedure een andere wending heeft gekregen: in de beslissing die de vergunning verleende, wordt gesteld dat het gaat om een GPBV-bedrijf. Omdat de beslissing niet gaat over het werkelijke voorwerp van de initieel ingediende vergunningsaanvraag, wordt ze vernietigd.


Gemeente Ternat / B.
Brussel, 4 juni 2014

Er werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een biogasinstallatie. De beslissing is in verband met het esthetische aspect niet afdoende gemotiveerd. Daarom is ze onwettig en mag de aanvrager niet overgaan tot het starten van de werken.

T.Milieurecht, mei 2015, V.23, (2), 249-252 + noot Pierre LEFRANC 252-255


College van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap RWO, afdeling Oost-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 1 juli 2014, 2e K., nr. A/2014/0457

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleent een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een windturbine en een middenspanningscabine. De milieuvergunning ervan werd in laatste administratieve aanleg door de deputatie geweigerd. De omstandigheid dat de uitbater tegen deze beslissing beroep heeft ingesteld bij de Raad van State, doet geen afbreuk aan het definitief karakter van de weigering. Het door het college ingestelde beroep tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning is zonder voorwerp geworden nu de definitieve weigering van de milieuvergunning ook van rechtswege het verval van de stedenbouwkundige vergunning met zich meebrengt.


Hoe zit het nu met de koppeling, de schorsing en het verval van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning: een status quaestonis én een requiem
MALFAIT Tom

In een arrest van 16.07.2013 bepaalt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het beroep tegen een beslissing over een stedenbouwkundige vergunning zonder voorwerp is geworden na het definitief weigeren van de milieuvergunning. Over het moment van definitief weigeren van de milieuvergunning bestond discussie. Naar aanleiding van dit arrest herneemt de auteur de regels in verband met de koppeling tussen stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Ten slotte stelt de auteur dat deze discussie naar de toekomst toe met de omgevingsvergunning minder relevant wordt.

R 292513


03.07.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 - Leefmilieu, Natuur en Energie (art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 41)
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *
et al.

Hoofdstuk 5 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing begroting 2015 bevat bepalingen in verband met het Vlaams Dierenwelzijnsfonds, energie en milieuheffingen.

B.S., 15.07.2015, V.185, (183), 46063-46064


n.v. NMBS-Holding / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 januari 2015, 7e K., nr. 229917

Het Vlaamse gewest verwerpt het beroep ingesteld tegen de beslissing van de OVAM waarbij deze oordeelt dat de n.v. NMBS-Holding niet aantoont dat zij voldoet aan de voorwaarden om te worden vrijgesteld van het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek. Het gaat om een perceel naast een spoorweg. De redenering in de beslissing houdt in dat de n.v. NMBS-Holding de exploitatievergunningen had moeten opsporen en consulteren, en dat ze vervolgens een bodemonderzoek had moeten uitvoeren, louter om de mogelijkheid te onderzoeken dat de betreffende activiteiten bodemverontreiniging zouden hebben kunnen veroorzaakt die zich bovendien zou hebben verspreid. Die verplichting is te verregaand en onevenredig.


n.v. NMBS-Holding / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 januari 2015, 7e K., nr. 229916

Het Vlaamse gewest bevestigd de beslissing van de OVAM tot weigering om de n.v. NMBS-Holding vrij te stellen van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek. De n.v NMBS-Holding voert aan dat de verplichting tot formele motivering werd geschonden. De bestreden beslissing is nochtans formeel met redenen omkleed. De n.v. NMBS-Holding haalt de verschillende elementen van de motivering uit hun samenhang, en noemt die elementen elk op zich niet afdoende. De motieven vormen een samenhangend geheel. Zij verantwoorden op afdoende wijze de bestreden beslissing.


DE DONDER Pieter / Vlaamse Gewest
R.v.St., 5 maart 2015, 7e K., nr. 230410

Het bestreden besluit verleent een vergunning voor het verder exploiteren van een vliegveld met drie start- en landingsbanen. In de vergunning wordt geen melding gemaakt van een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen, de lozing van afvalwaters en een testbank voor motoren met inwendige verbranding. Met de verwijzing naar de overweging dat 'voor de luchthavenactiviteiten verscheidene bronnen van afval kunnen geïdentificeerd worden', wordt niet aangetoond dat de milieuvergunning is verleend voor een inrichting of activiteit die afzonderlijk vergunningsplichtig is.


NAESSENS Jean / Vlaamse Gewest
R.v.St., 5 maart 2015, 7e K., nr. 230407

Uit de beslissing tot het gedeeltelijk verlenen van een milieuvergunning voor een varkenshouderij blijkt dat het Vlaamse gewest van het verkeerde uitgangspunt is uitgegaan. Er kan niet worden ingezien op welke basis de uitbater de varkenshouderij nog kon exploiteren. De 'basisvergunning' was op het ogenblik van de bestreden beslissing reeds meer dan een jaar vervallen.


10.07.2015 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Actieplan 'Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020'
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

In uitvoering van het Materialendecreet heeft de OVAM een preventieprogramma opgesteld voor biomassa(rest)stromen waarvan de inspanningen zijn vervat in het actieplan 'Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020'. Dit plan is op 10.07.2015 door de Vlaamse overheid vastgesteld. Het actieplan ligt ter inzage bij de OVAM, de provincies en de gemeenten en is geplaatst op de website van de OVAM.

B.S., 09.09.2014, V.184, (248), 71328; B.S., 27.07.2015, V.185, (192), 47770


Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het dec. 27.10.2006 betr. de bodemsanering en de bodembescherming
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit stelt de standaardprocedure vast voor respectievelijk het oriënterend bodemonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek, het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en tot slot de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg.

B.S., 01.07.2015, V.185,2e uitgave, (168), 38059; B.S., 10.07.2015, V.185, (180), 45663, err.


MB wijz. BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de aanpassing van de subsidiepercentages en van het MB 24.01.2011 tot uitvoering van het BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst
Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport, MUYTERS Philippe *

Dit document bevat een lijst van de besluiten die de limitatieve technologieënlijst aanpassen in het MB 24.01.2011 tot uitvoering van het BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest omdat het, voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen die steun mogelijk maken voor nieuwe technologieën. Het laatste besluit wijzigt de steunpercentages voor sommige ecoklassen. Voortaan wordt geen meer steun meer verleend voor technologieën in ecoklasse C en D, die niet voldoende performant zijn.

B.S., 23.07.2015,1e uitgave, V.185, (189), 47121-47122+bijlage 47123-47152


Projectoproep 2015 aankoop gronden voor bebossing
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen vanaf dit jaar naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW's, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De projectvoorstellen kunnen tot 01.09.2015 ingediend worden.

www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 30.06.2015


Waterinfo.be - Portaalsite van de Vlaamse Waterbeheerders
Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen

Deze website met geo-loket staat de gebruiker ervan toe om alle kaarten met betrekking tot waterinfo te raadplegen. Het gaat onder meer om watertoetskaarten, overstromingsgevaar- en risicokaarten en de kaarten afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische atlas. Het geo-loket heeft nu ook een aantal nieuwe functies die specifiek ontwikkeld zijn voor de watertoets (bijvoorbeeld het zoeken van een kadastraal perceel en rapporten printen of opslaan).

www.waterinfo.be - Geraadpleegd op 08.07.2015


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be