De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

17.06.2015 MB tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit is van toepassing op het gebruik van vegetatief teeltmateriaal in de biologische productiemethode, met uitzondering van pootaardappelen. Het bevat bijkomende specifieke bepalingen voor het gebruik van niet-biologisch vegetatief teeltmateriaal voor de productie van biologische aardbeien. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van het decreet 28.06.2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (onder andere door de lokale politie).

B.S., 25.06.2015, V.185, (163), 36795-36796


MB wijz. MB 13.11.2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit document bevat de wijzigingen van het MB 13.11.2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos. De wijzigingen betreffen bijkomende machtigingen tot delegaties inzake natuurbehoudsregelgeving en bosregeling. In het laatste besluit wordt een bijkomende delegatie verleend aan het hoofd van het Agentschap om beslissingen te nemen over de ontheffing van het verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen.

B.S., 25.06.2015, V.184, (163), 36798


Gemeente Lummen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 30 april 2015, 7e K., nr. 231060

Een milieuvergunning werd, onder voorwaarden, verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een mortel- en betoncentrale. Een eerdere beslissing tot verlenen van de vergunning werd vernietigd door de Raad van State, wegens onwettigheden in verband met onder andere de toetsing aan de goede plaatselijke ordening. Uit de nieuwe beslissing blijkt evenmin op welke wijze de inrichting de toetsing aan de goede plaatselijke aanleg doorstaat. De beslissing komt hier niet tegemoet aan de overwegingen uit het vernietigingsarrest van de Raad van State. Daarom wordt ook het nieuwe besluit vernietigd.


Gemeente Beveren / Vlaamse Gewest
R.v.St., 23 april 2015, 7e K., nr. 230935

De Vlaamse overheid verleende een milieuvergunning voor het exploiteren van een windturbinepark, gelegen in de buurt van een speciale beschermingszone (een Vogelrichtlijngebied). Er is geen duidelijke beoordeling terug te vinden als zou er met zodanige zekerheid geen risico zijn op een mogelijk betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone dat een passende beoordeling overbodig is. Daarom wordt het besluit van de Vlaamse minister vernietigd.


De Groene Vent
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

De 'Groene Vent' is een ervaren gids, opgesteld door de OVAM, die organisatoren van festivals, sportmanifestaties, fuiven, stoeten, markten en processies helpt om hun evenement duurzamer te maken. De website bevat tips voor events, geeft concrete voorbeelden en biedt ook een scan aan voor events. Zo kan een organisator meteen zien waar men vooruitgang boekt en kan boeken, en waarmee men alvast kan uitpakken.

http://groenevent.be - Geraadpleegd op 19.06.2015


03.03.2015 V. nr. 206 (Vl. P.): Raad voor Vergunningsbetwistingen - Dossierbehandeling
LANDUYT Renaat
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *

Het DBRC-decreet heeft als doelstelling om de Vlaamse bestuursrechtscolleges (met name de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) nauwer te laten samenwerken en richtte daartoe de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) op, als dienst die inhoudelijk en administratief deze rechtscolleges ondersteunt, om zo te komen tot een efficiënt, daadkrachtig (en tegelijkertijd kostenbesparend) geheel.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015


12.03.2015 V. nr. 555 (Vl. P.): Milieubeleidsovereenkomst recyclage - Draagbare batterijen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

In de milieubeleidsovereenkomst zal een aanvullende inzameldoelstelling worden opgenomen die gebaseerd is op de inzamelefficiëntie. De inzamelefficiëntie wordt bepaald als de verhouding hoeveelheid selectief ingezamelde batterijen/hoeveelheid selectief ingezamelde batterijen + hoeveelheid batterijen in huisvuil'. Een aanvullende inzameldoelstelling gebaseerd op inzamelefficiëntie is relevanter dan een verhoging van de bestaande Europese inzameldoelstelling, omdat dit een beter beeld geeft van de effectiviteit van het inzamelsysteem.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 21.05.2015


12.03.2015 V. nr. 554 (Vl. P.): Milieubeleidsovereenkomst recyclage - Autobatterijen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Conform de Europese batterijenrichtlijn zijn de batterijen van elektrische wagens ingedeeld als industriële batterijen. De verantwoordelijkheid van Recybat beperkt zich tot de autobatterijen en –accu's (startbatterijen). Recent worden ook lithiumstartbatterijen en –accu's op de markt gebracht. In tegenstelling tot de klassieke loodstartbatterijen hebben deze lithiumbatterijen een negatieve waarde in de afvalfase. Recybat heeft beslist om de verantwoordelijkheid voor de inzameling van batterijen toe te vertrouwen aan Bebat. Vanaf 01.01.2015 is hiervoor een inzamelsysteem via Bebat in werking. De afgedankte batterijen kunnen gratis worden afgegeven aan het inzamelnetwerk.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.05.2015


11.03.2015 V. nr. 547 (Vl. P.): Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Stopzetting landbouwbedrijven
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Indien bedrijfsgebouwen worden opgekocht door de overheid, wordt naar een duurzame oplossing gezocht voor het aangekochte bedrijf. De kenmerken van het aangekochte bedrijf en de invloed van de omgeving zijn hierbij van belang. Slopen is een mogelijkheid maar geen verplichting. Als een landbouwer eigenaar blijft van zijn stal, heeft hij de keuzevrijheid om zijn stallen al dan niet te slopen. De reguliere regels met betrekking tot het opleggen/innen van een leegstandsheffing wijzigen niet als de leegstand het gevolg is van een verplichte stopzetting.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.05.2015


26.03.2015 V. nr. 362 (Vl. P.): Schoolgebouwen - Maatregelen inzake energie-efficiëntie
MEULEMAN Elisabeth
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs, CREVITS Hilde *

De energieprestatieregelgeving trad in werking voor vergunningen vanaf 01.01.2006, zowel voor residentiële gebouwen als voor scholen en kantoren. Het maximale E-peil bedroeg op dat moment E100. Naar aanleiding van de tweejaarlijkse evaluatie van de EPB-regelgeving in 2010, werd beslist om het E-peil voor schoolgebouwen trapsgewijs te verstrengen tot E70 in 2012 en E60 in 2014.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 02.06.2015


12.03.2015 V. nr. 556 (Vl. P.): Milieubeleidsovereenkomst recyclage - Industriële batterijen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Bijna alle producenten van industriële batterijen en accu's sluiten aan bij het collectieve systeem Bebat. Voor de producenten aangesloten bij Bebat, staat Bebat in voor de rapportering over inzameling en recyclage. Er is slechts 1 producent met een goedgekeurd individueel plan. Deze producent rapporteert rechtstreeks aan de OVAM over de inzameling en recyclage van de afgedankte batterijen en accu's.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.05.2015


05.03.2015 V. nr. 531 (Vl. P.): Opbouw grondwaterreserves - Rol polderbesturen
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De polderbesturen worden als waterbeheerder betrokken bij het uittekenen van het beleid rond grondwater via de bekkenstructuren en via de inspraakmogelijkheid in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Zij zijn ook betrokken bij de uitvoering van het beleid door enerzijds adviezen in het kader van de watertoets en anderzijds als waterbeheerder van de onbevaarbare waterlopen 2e en 3e categorie en de poldergrachten binnen hun gebied.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015


06.03.2015 V. nr. 532 (Vl. P.): Ondersteuning lokale besturen - Elektrische voertuigen
TAELMAN Martine
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Op de website www.mimolo.be worden verschillende instrumenten aangeboden die de lokale overheden kunnen helpen bij het aanpakken van milieuproblemen veroorzaakt door wegverkeer.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015


De prejudiciële vraag over art. 47 van het dec. van het Vlaamse Gewest 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (vóór de wijziging ervan bij dec. 22.12.2006), gesteld door het Hof van Cassatie
Grondwettelijk Hof, 11 juni 2015, arrest nr. 88/2015

Art. 47 van het Afvalstoffendecreet van 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet 22.12.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, is discriminerend. Het teweeggebrachte verschil in behandeling tussen de rechtzoekenden die een op grond van art. 47 verschuldigde heffing betwisten en de rechtzoekenden die een andere gewestelijke heffing of belasting betwisten, kan immers niet redelijk worden verantwoord.


BOUTE Magda en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 april 2015, 7e K., nr. 230747

De exploitant van een veehouderij verkrijgt een milieuvergunning voor het uitbreiden van het aantal runderen. Voor essentiële elementen van de aanvraag werd geen rekening gehouden met het goedgekeurde project-MER, maar met een geurstudie die in opdracht van de exploitant was uitgevoerd buiten de MER-procedure om. Daarom wordt het besluit van de minister vernietigd.


Vlaamse Gewest / n.v. Valubo
R.v.St., 2 april 2015, 7e K., nr. 230746

De Vlaamse overheid legde een bestuurlijke geldboete op voor het klepelen (weghalen van groenafval met roterende klepels) van een bosperceel waardoor de bodem en de strooisel-, kruid- of boomlaag werden beschadigd. Het Milieuhandhavingscollege vernietigt in beroep deze beslissing. Ze is van mening dat de overtreder aan de hand van de motivering van de beslissing niet afdoende kon nagaan waarom de gewestelijke entiteit tot dat boetebedrag was gekomen. Het college eist hiermee niet dat de gewestelijke entiteit de motieven van haar motieven zou weergeven. De beslissing van het college is dan ook geldig.


b.v.b.a. SNOECK / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 april 2015, 7e K., nr. 230745

Een uitbater van een bedrijf voor grond- en afbraakwerken slaat afval op haar terrein op zonder hiervoor een milieuvergunning te hebben. Dit is een milieumisdrijf, waar bestuurlijke maatregelen aan verbonden kunnen worden. De omstandigheid dat de gemeente de exploitatie gedurende tientallen jaren zou hebben gedoogd, doet hier geen afbreuk aan. Aangezien het college van burgemeester en schepenen de milieuvergunning voor de opslag en sortering van bouw- en sloopafval heeft geweigerd, kan nog minder aangenomen worden dat er sprake is van een rechtmatig gewekt vertrouwen.


VAN HYFTE Philippe en CLAEYS Marleen / Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en b.v.b.a. Hof ter Lint
R.v.St., 2 april 2015, 7e K., nr. 230720

Er werd een milieuvergunning verleend voor de exploitatie van een bedrijf waar eieren worden gesorteerd en ingepakt. In de beslissing wordt verwezen naar de motieven van de eerder verleende stedenbouwkundige vergunning. Meer specifiek werd de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid van de inrichting hierop gebaseerd. De stedenbouwkundige vergunning werd later echter vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom wordt de tenuitvoerlegging van de milieuvergunning geschorst.


12.06.2015 Wet tot bekrachtiging van bepaalde artikelen van het KB 04.04.2014 wijz. KB 16.07.2002 betr. de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en KB 19.09.2014 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2015
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

De bepalingen betreffende de toeslag en/of heffingen (art. 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9) van het KB 04.04.2014 tot wijziging van het KB 16.07.2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen worden bekrachtigd met ingang van 14.06.2014.

B.S., 12.06.2015,2e uitgave, V.185, (150), 34372


19.05.2015 Omz. LNE/2015/2 betr. richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De omzendbrief richt zich naar vergunningverlenende overheden, overheden bevoegd voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, waterbeheerders en de leden van de bekkenbesturen. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.

B.S., 12.06.2015,1e uitgave, V.185, (149), 34317-34322


11.03.2015 V. nr. 546 (Vl. P.): Programmatische Aanpak Stikstof - Lopende milieuvergunningen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Een bedrijf kan altijd een aanvraag doen voor een verandering van de milieuvergunning door wijziging, uitbreiding, toevoeging of een mededeling kleine verandering aanvragen. Indien de verandering of mededeling niets te maken heeft met de stikstofuitstoot van het bedrijf, moet er niet getoetst worden aan het PAS-significantiekader.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.05.2015


04.03.2015 V. nr. 514 (Vl. P.): Lage-emissiezones - Stand van zaken
DE KORT Dirk
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De handhaving van de lage-emissiezones (LEZ) zal via nummerplaatherkenning gebeuren. Om dit voor gemeenten mogelijk te maken zal de Vlaamse overheid een lijst opmaken en beheren met nummerplaatgegevens van voertuigen die een LEZ mogen betreden. De databank zal hoofdzakelijk gevoed worden met gegevens die worden opgevraagd bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De politie, de personeelsleden van de gemeente, van intern verzelfstandigde gemeentelijke organen of van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen toezicht kunnen uitoefenen op de naleving van de reglementering inzake een LEZ en overtredingen van die reglementering kunnen vaststellen in een proces-verbaal.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015


02.03.2015 V. nr. 503 (Vl. P.): FSC-gecertificeerd bos in Vlaanderen - Stand van zaken
ENGELBOSCH Jelle
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het FSC–label heeft een dubbele waarde. Enerzijds zorgt het label voor een erkenning en PR-waarde voor bosbeheerders en anderzijds hangt er ook een economische waarde aan vast. Deze waarde is een garantie voor een goede afzet (ook internationaal) van het hout op lange termijn. Jaarlijks wordt de FSC-groep onderworpen aan een externe audit. Interne kwaliteitscontrole gebeurt via audits door de groepsauditor van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB verleent maximale begeleiding en ondersteuning voor alle (potentiële) FSC-groepsleden en neemt bovendien alle administratie en communicatie voor haar rekening. Het ANB biedt elke Vlaamse bosbeheerder, zowel openbaar als privé, volledig gratis zijn expertise en begeleiding tijdens het volledige certificeringstraject aan.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015


04.03.2015 V. nr. 515 (Vl. P.): Omgevingsvergunning - Digitaliseringsproces
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het Omgevingsloket is volledig operationeel voor aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen in eerste aanleg en de meldingen. Voor de integratie van de milieuaspecten werd ervoor gekozen om de omgevingsvergunning in te kantelen in het uitwisselplatform van de digitale bouwaanvraag. Door deze keuze is er bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning geen sprake meer van eMIL (elektronisch milieuvergunningenloket).

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 06.05.2015


16.03.2015 V. nr. 565 (Vl. P.): Speciale beschermingszones - Vastleggen van doelen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De kwantitatieve en kwalitatieve doelen voor Europees te beschermen habitats en soorten zijn per SBZ (speciale beschermingszone) vastgelegd bij BVR 23.04.2014. De actuele habitats zijn beschreven in de habitatkaart, opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 22.05.2015


O. M. en P. V.D.B. / b.v.b.a. B.R.
Corr. Antwerpen (afd. Mechelen), 5 september 2014

De exploitant van een bakkerij werd meermaals in kennis gesteld van door hem veroorzaakte geluidshinder. Het ging met name om geluid van de ventilatoren van de koelingsinstallatie dat zich verspreidde via roosters, openingen in het dak en de achterpoort. Dit verstoorde de nachtrust van de buurman. De bakker werd er reeds op 19.11.2011 van in kennis gesteld dat er iets diende te worden gedaan aan het ventilatierooster, maar heeft pas na oktober 2012 het ventilatiegat definitief dichtgemaakt. De bakker wordt veroordeeld voor een inbreuk op art. 22, lid 1 van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning en art. 43, par. 1, van Vlarem I.


Het nabijheidbeginsel als uitzondering op het vrij verkeer van afvalstoffen
VEREYCKEN Sofie

Dit artikel bespreekt het arrest nr. C-292/12 van het Hof van Justitie van 12.12.2013, dat gaat over de inzameling van afval, en de relatie tussen het vrij verkeer van afvalstoffen en het Europese milieubeleid. Het nabijheidbeginsel stelt dat afvaltransporten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en de verwijdering zo dicht mogelijk bij de bron moet gebeuren.


De implanting van windturbines in Vlaanderen en Wallonië : vergelijkend overzicht van voorwaarden (eerste deel)
MINY Xavier

Dit artikel schetst de voorwaarden voor de inplanting van windturbines in Wallonië. De auteur bespreekt de geschiedenis en de context, de bestaande regelgeving en de vooruitzichten voor de toekomst.


28.05.2015 Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/842 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betr. de door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2014
Europese Commissie

Op grond van Verordening (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moet de Commissie de rekeningen van de betaalorganen goedkeuren op basis van de door de lidstaten ingediende jaarrekeningen. Dit besluit bevat de lijsten van al dan niet goedgekeurde rekeningen voor het jaar 2014.

Publ.E.U., 30.05.2015, L134/8-11+bijlagen 12-19


27.03.2015 V. nr. 34 (K.): Pensioenregeling voor het personeel van de polderbesturen
TOP Alain
Min. van Pensioenen, BACQUELAINE Daniel *

De polders zijn, net zoals de wateringen, lokale openbare besturen die een volledige zelfstandigheid genieten. Zij beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bevoegdheden, inkomsten en uitgaven. Niettegenstaande hun vaste benoeming zijn de ontvanger-griffier, dijk- en sluiswachters onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsregeling van de werknemers. Er bestaat geen enkele bepaling die hen een recht toekent op een pensioen van de overheidssector.

V. en A., K., 27.04.2015,2014-2015, (22), 126-127


11.05.2015 MB wijz. MB 17.11.2014 betr. de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in art. 8.6.1 van het Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor verslaggevers
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

In het kader van de energieprestatie (EPB)-regelgeving stelt dit besluit een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor verslaggevers in. Het bepaalt de inhoud, vorm en duur van deze opleiding alsook de voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstelling voor permanente vorming.

B.S., 04.06.2015,2e uitgave, V.185, (142), 32418-32420


29.05.2015 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Om de ontwikkeling van groenestroominstallaties en warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK-installaties) te stimuleren, werden certificatensystemen voor groene stroom en WKK ingevoerd. Dit besluit wijzigt de projectcategorieën die voor certificatensteun in aanmerking komen. De categorie voor kleinschalige PV-installaties (zonnepanelen) wordt geschrapt, en de categorie voor kwalitatieve WKK's op basis van een interne verbrandingsmotor met een bruto nominaal elektrisch vermogen groter dan 5MW wordt toegevoegd.

B.S., 04.06.2015,2e uitgave, V.185, (142), 32404-32408


07.05.2015 KB wijz. KB 24.01.2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12.06.2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12.06.2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg werd erkend als een algemene ramp door het KB 24.01.2013. Dit besluit wijzigt de geografische uitgestrektheid van de ramp door Zwijndrecht toe te voegen aan de lijst van de betrokken gemeenten.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31188


02.09.2014 V. nr. 37 (Vl. P.): Bescherming kustpolders - Initiatieven
VANDENBERGHE Steve
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit antwoord bespreekt de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader van de directe steun, zijn 'vergroeningsplichtig'. Zij moeten minstens de vergroeningsmaatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen die hiermee gelijkgesteld zijn.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


10.09.2014 V. nr. 47 (Vl. P.): Agroforestry - Juridische knelpunten
VANDERJEUGD Francesco
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Agroforestry (boslandbouw) werd in de Vlaamse regelgeving geïntroduceerd via het decreet 20.04.2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. Voor agroforestry-percelen die werden aangelegd vóór 01.06.2012, moet in de eerste plaats uitgemaakt worden of deze aan de definitie voldoen van het begrip 'bos' uit het Bosdecreet. Indien een aanplanting te beschouwen is als een bosaanplanting, valt deze geheel onder toepassingsgebied van het Bosdecreet. Dit betekent dat voor elke kapping een machtiging moet gevraagd worden bij het ANB en dat bijvoorbeeld nieuwe begrazing alleen wordt toegelaten in functie van natuurontwikkeling.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


13.11.2014 V. nr. 154 (Vl. P.): Pesticidengebruik gemeenten - Afwijkingen (2)
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De gemeenten die een goedkeuring kregen om bepaalde terreinen met pesticiden te behandelen in de periode 2015-2017, gaven per terrein een jaartal op voor de uitvoering van de heraanleg. Die gemeenten kunnen in 2017 (vóór 1 april) deze aanvraag actualiseren. In de wetgeving is geen einddatum opgenomen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


14.11.2014 V. nr. 158 (Vl. P.): Bijensterfte - Financiering maatregelen
COUDYSER Cathy
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit antwoord geeft een overzicht van de steunmaatregelen waarop imkers aanspraak kunnen maken voor de financiering van maatregelen om bijensterfte tegen te gaan. Eén van de initiatieven is de verspreiding van een drachtplantengids voor imkers. Deze publicatie bevat een overzicht van bijenvriendelijke planten en werd onder meer verspreid naar alle gemeentebesturen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


03.11.2014 V. nr. 131 (Vl. P.): Windturbines nabij forten - Bescherming vleermuizen
SANCTORUM-VANDEVOORDE Hermes
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt aan een soortbeschermingsprogramma voor vleermuizen. In het ontwerpactieprogramma wordt een actie voorzien voor het opstellen van een standaardmethode voor tellen van vleermuizen in het kader van de plaatsing van windturbines. Het ANB en/of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek worden in het kader van een milieuvergunningsaanvraag om advies gevraagd. Als dat voor de bescherming van de vleermuizenpopulaties noodzakelijk is, worden in de milieuvergunning milderende maatregelen opgelegd of wordt de milieuvergunning geweigerd.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.01.2015


21.11.2014 V. nr. 67 (Vl. P.): Sociale huisvesting - Projectoproep microwarmtekrachtinstallatie
TAELDEMAN Valerie
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Dit antwoord bespreekt de oproepen die het Vlaams Energieagentschap lanceerde voor demonstratieprojecten micro-warmekrachtinstallaties in sociale huisvesting. De volgende call zal pas halfweg 2015 worden gelanceerd zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen voldoende tijd hebben om nieuwe projecten voor te bereiden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 08.01.2015


07.05.2015 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 09.06.2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 09.06.2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31197-31199


07.05.2015 KB waarbij de hagel die op 7, 8 en 09.06.2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De hagel die op 7, 8 en 09.06.2014 schade heeft aangericht in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31197


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25.01.2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 25.01.2014 schade hebben aangericht in de provincies Oost- en West-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31196


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 03.01.2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 03.01.2014 schade hebben aangericht in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende gemeenten: Dessel, Herentals, Mechelen, Willebroek en Denderleeuw.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31195


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 08.11.2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht in de provincie Antwerpen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente Rumst.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31194


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20.10.2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 20.10.2013 schade hebben aangericht in de provincie West-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente Hooglede.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31193


07.05.2015 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10.10.2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10.10.2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31192


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 05.08.2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 05.08.2013 schade hebben aangericht in de provincie Antwerpen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende gemeenten: Lier en Ranst.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31191


07.05.2015 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28.07.2013 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost- Vlaanderen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28.07.2013 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31190-31191


07.05.2015 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28.07.2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28.07.2013 schade hebben aangericht in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende gemeenten: Bertrix, Vresse-sur-Semois en Bierbeek.

B.S., 02.06.2015,2e uitgave, V.185, (139), 31189


01.06.2015 Ontwerp geluidsactieplannen voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

De opmaak van de geluidsbelastingskaarten en -actieplannen kadert in de uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van het BVR 22.07.2005 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. De ontwerpen van deze geluidsactieplannen voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge worden van 08.06.2015 tot 31.07.2015 ter inzage gelegd op de in dit bericht vermelde plaatsen. Rekening houdend met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen, zullen de geluidsactieplannen daarna definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

B.S., 01.06.2015, V.185, (137), 30766-30768


v.z.w. Bond beter leefmilieu Vlaanderen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 maart 2015, 7e K., nr. 230570

De vzw maakt niet aannemelijk dat de bestreden milieuvergunning (voor de luchthaven) een willekeurige inmenging meebrengt in het privé- en gezinsleven. Daaruit volgt dat de vzw evenmin aantoont dat het Vlaamse gewest gehouden was om de milieuvergunning te verlenen voor een kortere dan de normaal gangbare termijn van twintig jaar.


PETIT Frédéric / Vlaamse Gewest
R.v.St., 12 maart 2015, 7e K., nr. 230485

Uit de beslissing tot het verlenen van een milieuvergunning blijkt dat het Vlaamse Gewest de geluidshinder bij haar beoordeling heeft betrokken. Ook heeft zij specifiek aandacht gehad voor de mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van de slaapverstoring die veroorzaakt wordt door de geluidshinder afkomstig van nachtvluchten. Aan de milieuvergunning zijn bijzondere voorwaarden verbonden die erop gericht zijn de geluidshinder te beperken. Het Gewest heeft via het opleggen van verscheidene bijzondere voorwaarden gezocht naar een billijk evenwicht tussen de belangen van de exploitant aan de ene kant en deze van de omwonenden aan de andere kant. De buurtbewoner toont niet aan dat het Gewest haar beoordelingsbevoegdheid op een onredelijke wijze heeft uitgeoefend.


Rampenfonds
Vlaamse overheid - Bestuurszaken - Vlaams Rampenfonds

Er wordt praktische informatie gegeven over schadevergoeding bij een natuurramp. Het rampenfonds is als gevolg van de zesde staatshervorming sinds 01.07.2014 een bevoegdheid van de gewesten.

www.bestuurszaken.be - Geraadpleegd op 27.05.2015


v.z.w. EMMAÜS / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 januari 2015, 10e K., nr. 230017

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt aangenomen. De dienst Mer beslist dat een plan-MER niet nodig is. Een vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg die daartoe onder meer instellingen en voorzieningen opricht, bestuurt en uitbaat, is gelegen in het betrokken plangebied. Zij voert aan dat een plan-MER wel degelijk vereist is, maar kan dit niet hard maken. Het besluit van de plannende overheid blijft dan ook overeind.


n.v. Babemo / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 januari 2015, 10e K., nr. 230010

In een gewestelijk RUP werd een perceel aanvankelijk in het eindrapport en in het plan-MER aangeduid als grootschalige detailhandel, maar nadien werd de bestemming 'gemengd regionaal bedrijventerrein'. De overheid verschaft geen duidelijkheid omtrent de reden hiervoor en heeft het bezwaar aangaande het gebrek aan afstemming met het gemeentelijk niveau niet behoorlijk onderzocht. Daarom wordt het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk RUP vernietigd.


SLABBAERT Ralph en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 januari 2015, 7e K., nr. 230003

Er werd een milieuvergunning verleend voor het exploiteren van een landbouwbedrijf. De beslissing bevat enkel een summiere verwijzing naar de aard en de omvang van het bedrijf. Hiermee wordt niet aangetoond dat de inrichting niet valt onder het vestigingsverbod voor nieuwe agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt van het GRUP. Een rundveebedrijf kan immers ook op intensieve wijze geëxploiteerd worden en de loutere vermelding van het aantal dieren dat gehouden wordt is nietszeggend omdat in de beslissing geen rekening wordt gehouden met de graad van mechanisatie en de schaal van de aangevraagde activiteiten. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


OOSTERBOSCH Wilhelmus / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 januari 2015, 7e K., nr. 229956

De eigenaar van een privébos gaat over tot illegale ontbossing en krijgt daarom de bestuurlijke maatregel tot volledige herbebossing opgelegd. Hij heeft door specifieke bomen te rooien stroken aangelegd, die volgens hem dienen als uitrijweg. De overheid bewijst echter dat er een gazon aangelegd is op de gerooide stroken en dat het beheer van het bos geen dergelijke uitrijwegen of brede stroken vereist.


Vlamingen betalen jaarlijks 61,5 miljoen EUR voor strijd tegen zwerfvuil
COOPMAN Piet
COPIUS PEEREBOOM Eric

De strijd tegen zwerfvuil in Vlaanderen kostte 61,5 miljoen EUR in 2013. Voor het eerst brengt een onderzoek in kaart hoeveel zwerfvuil er in Vlaanderen wordt opgeruimd en wat de kostprijs daarvan is. Zwerfvuil blijft een doorn in het oog van veel lokale besturen. Inwoners ergeren zich aan een vuile openbare ruimte, terwijl lokale besturen veel investeren om zwerfvuil te vermijden en de openbare ruimte proper te houden.

Lokaal, 01.05.2015, (5), 67-70


Afgedankte elektrische en elektronische apparaten rapporteren
COOPMAN Piet

Door de omzetting van de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in Vlaamse regelgeving zijn er nieuwe rapporteringsverplichtingen voor iedereen die elektronische apparaten op de markt brengt of afgedankte apparaten inzamelt. De OVAM wil zo nog beter zicht krijgen op alle AEEA die in Vlaanderen worden ingezameld. Niet alle apparaten worden immers via Recupel afgevoerd. Maar voor lokale besturen gelden de nieuwe verplichtingen niet.

Lokaal, 01.05.2015, (5), 55


DEMONIE Joeri en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 13 januari 2015, 10e K., nr. 229804

De Vlaamse overheid neemt een oppervlaktedelfstoffenplan aan. Ter uitvoering hiervan wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vastgesteld, waarin ontginningsmogelijkheden prioriteit krijgen. In een deelplan worden voor een bepaalde zone nieuwe ontginningsgebieden voorzien. De overheid motiveert uitgebreid waarom deze nieuwe ontginningsgebieden noodzakelijk zijn. Het GRUP is dan ook geldig.


MARIËN Hilde / Stad Lier en provincie Antwerpen
R.v.St., 13 januari 2015, 10e K., nr. 229803

De dienst Mer beslist op basis van de screeningsnota dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geen aanzienlijke effecten op het milieu kan veroorzaken die de opmaak van een plan-MER verplicht zouden maken. In de screeningsnota wordt een belangenafweging gemaakt tussen, enerzijds, het behoud van de waardevol geachte gebouwen en, anderzijds, de voorziene inrichting in functie van de in het GRUP vooropgestelde ruimtelijke opties. Door reeds in het kader van de mer-screening voorrang te verlenen aan de gemaakte beleidsoptie, wordt aan het art. 4.1.1, par. 1, 7°, DABM voorbijgegaan. Daarom worden de besluiten tot vaststelling van het GRUP vernietigd.


VAN DESSEL Lodewijk / Vlaamse Gewest
R.v.St., 26 februari 2015, 7e K., nr. 230332

Een milieuvergunning voor de exploitatie van een luchthaven wordt hernieuwd. In de buurt van de luchthaven bevindt zich een habitatrichtlijngebied. Er wordt niet aangetoond dat dit gebied betekenisvol aangetast wordt door de exploitatie. De Raad van State ziet niet in hoe de geluidshinder van invloed kan zijn op de beschermde moeras- en bosgebieden. Doordat een passende beoordeling dus niet vereist was, zijn de rechtsregels over het openbaar onderzoek niet geschonden. De milieuvergunning blijft overeind.


COLENBIE Katrien en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 26 februari 2015, 7e K., nr. 230331

Een milieuvergunning voor de exploitatie van een luchthaven wordt hernieuwd. De overheid heeft de geluidshinder bij haar beoordeling betrokken. Ook heeft zij specifiek aandacht gehad voor de mogelijke gezondheidsrisico's ten gevolge van de slaapverstoring die veroorzaakt wordt door de geluidshinder van nachtvluchten. Aan de milieuvergunning zijn bijzondere voorwaarden verbonden die erop gericht zijn de geluidshinder te beperken. Er is zo gezocht naar een billijk evenwicht tussen de belangen van de exploitant aan de ene kant en deze van de omwonenden aan de andere kant. De milieuvergunning brengt dan ook geen willekeurige inmenging mee in het privé- en gezinsleven van de omwonenden.


Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief
LINDHOUT P.E.
CARETTE Ann
DE SMEDT P.

Dit artikel becommentarieert het arrest C-525/12 voor het Hof van Justitie. Dit arrest verduidelijkte niet de definitie van 'waterdiensten', maar gaf wel meer duidelijkheid over de kostenterugwinningsbepaling. Het artikel betrekt bij de analyse de wijze van financiering van het waterbeheer en het hiermee verband houdende principe van kostenterugwinning voor waterdiensten. De auteurs bekritiseren het arrest omdat het de kostenterugwinningsbepaling te vrijblijvend interpreteert, of nog als een administratieve rapportagelast.

T.Milieurecht, maart 2015, V.24, (1), 4-21


31.03.2015 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 wijz. bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden
Europese Commissie

Dit document bundelt de wijzigingen aan de bijlagen bij richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Publ.E.U., 04.06.2015, L137/10-11+bijlage 12


Verordening (EU) nr. (...) van de Commissie wijz. (bijlage bij) verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Europese Commissie

Dit document bevat de lijst van de verordeningen die (de bijlagen van) de verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen wijzigen. De laatste verordening gaat over de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen.

Publ.E.U., 29.05.2015, L132/8-9+bijlage 10-31


MB houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2015
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De overeenkomst over de financiering van de ophaling van dierlijk afval in de zin van art. 3, par. 1, eerste lid, van het BVR 15.12.2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen.
Dit besluit bepaalt de abonnementsprijzen voor 2015. Alle bedrijven die voor het aanslagjaar 2014 bij de Mestbank een aangifte hebben ingediend, waarop minstens één dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig veebedrijf.

B.S., 08.06.2015, V.185, (144), 32794-32796


MB houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 01.07.2015
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Voor groenestroomprojecten met een startdatum vanaf 01.05.2014 die gebruik maken van zonne-energie, wordt de bandingfactor per categorie vastgesteld. De bandingfactoren van groenestroomprojecten met een vroegere startdatum worden geactualiseerd en aangepast.

B.S., 25.06.2015, V.185, (163), 36799


Gids milieucoördinator
BOGAERT G.
et al.

Dit boek (editie 2015) bespreekt aan welke verplichtingen in verband met milieuzorg een bedrijf moet voldoen. Zowel de Vlaamse, Belgische, Europese als internationale regels komen hierbij aan bod. De wetgeving wordt gesorteerd per thema, zoals afval en water. Per thema worden er veel gestelde vragen beantwoord, worden er tips gegeven en worden aandachtspunten besproken.

Brugge:Vanden Broele, 2015,720 p.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be